Chi phí EB-5

  Các chi phí liên quan đến quá trình đầu tư EB-5 có thể được chia thành ba giai đoạn riêng biệt dựa trên các chi phí liên quan đến từng đơn nộp đơn: I-526 (giai đoạn I), I-485 (giai đoạn II), và I-829 (giai đoạn III).

  I-526 (giai đoạn I)

  Mục Lượng
  Vốn đầu tư EB-5 $500.000
  Phí hành chính $50.000
  Phí luật sư (Phase-I) $11.000
  Nguồn của báo cáo quỹ $8.000
  Phí xử lý USCIS $3.750
  Ngân hàng phí dây $90
  Tổng số tiền cần thiết $574.340

  I-485 (giai đoạn II)

  Mục Lượng
  Phí luật sư (giai đoạn II) $1.500
  USCIS lãnh sự chế biến $405
  Phí nộp đơn USCIS-tuổi 14 + $1.140
  Phí nộp đơn USCIS-dưới 14 $750
  USCIS sinh trắc học phí $85
  Ngân hàng phí dây $45
  Tổng số tiền cần thiết ~ $3.175

  I-829 (giai đoạn III)

  Mục Lượng
  Phí luật sư $2.500
  Phí USCIS $3.750
  Phí sinh trắc học $85
  Ngân hàng phí dây $90
  Tổng số tiền cần thiết ~ $6.425

  $500.000 đầu tư, ước tính $83.940 lệ phí và 58-60 * tháng trong tổng thời gian xử lý.