Back

EB-5 Cập Nhật-thay đổi trà với Release của thống kê thất nghiệp mới

May 21st, 2019 Colin Behring

TRÀ giải thích dữ liệu thất nghiệp

Ngày 1 tháng 5, 2019, thống kê dữ liệu thất nghiệp quốc gia đã được phát hành và văn phòng tiểu bang California của thống đốc đã cập nhật trang web của mình để phản ánh bản đồ tràmới. Trong các dự án EB-5 của California, để hội đủ điều kiện trang web như là một khu vực việc làm mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp trong đó đường duy nhất điều tra dân số hoặc một chuỗi tiếp giáp lên đến 12 vùng điều tra dân số phải trung bình tối thiểu là 150 của tỷ lệ thất nghiệp quốc gia. Tỷ lệ thất nghiệp quốc gia được ghi nhận là 3,93 có nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp của dự án EB-5 phải đạt ít nhất 5,9 để đạt được chứng nhận khu vực việc làm mục tiêu.

Behring dự án trà Cập Nhật: tất cả các dự án vẫn được chứng nhậnTea.

Categories