EB-5 FAQ

Menu

Chúng tôi có thể rút khỏi dự án EB-5 nếu chúng tôi nhận được thẻ xanh trên EB-2 trước EB-5?