Đơn I-526 là gì?

Đơn I-526 (hoặc mẫu i-526) là đơn khởi kiện ban đầu cho khoản đầu tư EB-5 trong khi nhà đầu tư dự định nộp cho cư...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More