Chi phí

Đầu tư tối thiểu cho EB-5 là gì?

Mức đầu tư bình thường: $1.000.000 Khu vực việc làm mục tiêu (TEA) đang dự án: $500,000 Basically, most of our Berkeley Regional Center EB-5 Projects are located in TEA’s...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More