EB-5 FAQ

Menu

Ai là người đầu tư $500.000 đi đến? Vai trò của Trung tâm khu vực Berkeley (BRC) trong thỏa thuận EB-5 là gì?