EB-5 FAQ

Menu

Khi nào công việc của tôi cần phải được tạo ra cho thẻ xanh có điều kiện của tôi? Làm các công việc phải được tạo ra trong thời gian thẻ xanh có điều kiện của tôi?