EB-5 FAQ

Menu

Có thể hai hoặc nhiều nhà đầu tư đủ điều kiện cho nhập cư dựa trên một đầu tư gộp trong một doanh nghiệp duy nhất?

Có thể nhiều nhà đầu tư Pool quỹ cùng nhau cho EB-5?

Không có giới hạn về số lượng nhà đầu tư có thể hội đủ điều kiện nhập cư dựa trên đầu tư vào một doanh nghiệp duy nhất. Tuy nhiên, mỗi nhà đầu tư phải đầu tư số tiền tối thiểu cần thiết, và lượng công việc tạo ra phải bằng gấp mười lần số lượng đầu tư đủ điều kiện. Ví dụ, nếu năm nhà đầu tư mỗi đầu tư $1.000.000 ($ 500K nếu thông qua một trung tâm khu vực được công nhận trong một TEA) trong một doanh nghiệp, họ có thể mỗi hội đủ điều kiện cho nhập cư nếu 50 việc làm được tạo ra trong kinh doanh.