EB-5 FAQ

Menu

Làm thế nào để bạn xác định số lượng nhà đầu tư cho một dự án? Làm thế nào để bạn tìm nhà đầu tư? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không điền vào tất cả các điểm đầu tư vào một dự án?