EB-5 FAQ

Menu

Làm thế nào để bạn xác minh danh tính và 10 công việc tạo ra cho thẻ xanh của tôi? Tại sao nhà phát triển muốn sử dụng tiền từ các nhà đầu tư EB-5?