EB-5 FAQ

Menu

Tài liệu nào cần được dịch khi nộp đơn I-526?

USCIS về cơ bản yêu cầu bất kỳ tài liệu cung cấp cho họ trong một ngôn ngữ nước ngoài được dịch. Hãy chuẩn bị để dịch tất cả mọi thứ mà nhà đầu tư được gửi như là một phần của nguồn quỹ báo cáo của họ. Khoản mục này có thể dẫn đến tăng đáng kể chi phí nếu khách hàng yêu cầu hàng trăm và hàng trăm trang tài liệu, báo cáo ngân hàng hoặc bằng chứng khác để được dịch sang tiếng Anh.