EB-5 FAQ

Menu

Tôi có thể đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ sau khi tôi nhận được cư trú vĩnh viễn của tôi?

Bạn có thể nộp đơn xin giấy phép nhập lại (trên mẫu I-131) trước khi bạn rời khỏi Hoa Kỳ. Bạn có thể khởi hành trước khi giấy phép reentry được chấp thuận.

Với giấy phép tái nhập cảnh như vậy, bạn có thể trở lại Hoa Kỳ ngay cả sau một năm cho đến ngày hết hạn của giấy phép nhập cảnh. Giấy phép tái nhập được phát hành trong hai năm một lần, Tuy nhiên, bạn không thể gia hạn giấy phép tái nhập trong khi ở nước ngoài. Bạn có thể trở lại Mỹ trong một thời gian ngắn và áp dụng cho một cái mới, nhưng giấy phép reentry tiếp theo chỉ có thể được chấp thuận trong một năm tại một thời gian.