EB-5 FAQ

Menu

Báo cáo nguồn quỹ là gì?

Nguồn quỹ báo cáo là một phần của các nhà đầu tư EB-5 I-526 kiến nghị rõ ràng chứng minh rằng vốn ban đầu được sử dụng để đầu tư vào EB-5 đến từ một nguồn hợp pháp của các quỹ. Điều này thường có nghĩa là nhà đầu tư kiếm được tiền hợp pháp, trả thuế trên những lợi nhuận và tiền bạc là “sạch”. Một nguồn của báo cáo quỹ có thể được chuẩn bị bởi bất cứ ai, nhưng thường được dẫn dắt bởi một kế toán, luật sư di trú, đại lý hoặc một nhà tư vấn đủ điều kiện. Cuối cùng, luật sư di trú EB-5 có kinh nghiệm cần xem xét báo cáo, phê duyệt nội dung của nó và có kinh nghiệm để biết liệu báo cáo sẽ vượt qua các yêu cầu của USCIS mà không có sự quan trọng của RFE. Một phần lớn các RFE được nhận bởi các nhà đầu tư thường là liên quan đến nguồn quỹ báo cáo và USCIS yêu cầu thông tin bổ sung hoặc làm rõ.