EB-5 FAQ

Menu

Bao lâu nên một nhà đầu tư EB-5 vẫn ở Hoa Kỳ mỗi năm?

Các yêu cầu đầu tiên của bất kỳ nhà đầu tư sau khi họ nhận được thị thực của họ tại văn phòng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài là để nhập vào Hoa Kỳ trong vòng 180 ngày làm Visa từ lãnh sự quán. Sau đó nhà đầu tư phải thiết lập cư trú tại Hoa Kỳ. Bằng chứng về ý định cư trú bao gồm mở tài khoản ngân hàng, lấy bằng lái xe hoặc số an ninh xã hội, nộp thuế thu nhập tiểu bang và liên bang, và cho thuê hoặc mua nhà. Cư dân Hoa Kỳ có thể làm việc ở nước ngoài nếu cần thiết dựa trên bản chất của doanh nghiệp hoặc nghề nghiệp. Tuy nhiên, tất cả các cư dân thường trú phải ở Mỹ trong hơn 6 tháng mỗi năm, hoặc họ có thể được coi là đã từ bỏ tình trạng thường trú của họ.