EB-5 FAQ

Menu

Trang web của USCIS nói rằng tôi cần phải tạo ra công ăn việc làm trong thời gian 2 năm có điều kiện của tôi. Tôi có nhận được tín dụng cho các công việc 600 đã được tạo ra trên dự án?