EB-5 FAQ

Menu

EB-5 không cho phép tôi ở lại trong nước trong khi chờ đợi thẻ xanh của tôi? Điều gì xảy ra nếu trạng thái EB-2 của tôi bị thu hồi trong khi chờ EB-5?