EB-5 FAQ

Menu

Trẻ em được thông qua có thể nhập cư với tôi trên EB-5?

Nói chung, con nuôi có thể được bao gồm trong đơn xin thị thực nhập cư của cha mẹ (trong trường hợp này, một kiến nghị EB-5) nếu ba điều kiện sau đây được đáp ứng: A) việc nhận con nuôi xảy ra trước khi đứa trẻ quay 16 tuổi; B) đứa trẻ đã ở trong quyền nuôi con của cha mẹ nuôi trong ít nhất hai (2) năm; Và c) đứa trẻ có thể chất sống với cha mẹ nuôi trong ít nhất hai (2) năm. Có carve-outs nhỏ/ngoại lệ cho mỗi người trong số những yếu tố này để nó có thể là tốt nhất để thảo luận về các sự kiện cụ thể của các trường hợp để xác định nếu nhận con nuôi là tuân thủ các quy định nhập cư.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi tại Behring thông tin liên hệ.

Để xem các dự án EB-5 hiện tại của chúng tôi, vui lòng xem trang dự án EB-5 .